Salgs- og leveringsbetingelser

01. Tilbud og ordrebekræftelse

1.1 Sælgers tilbud er kun gældende i 90 dage beregnet fra den dag tilbuddet er dateret. Efter udløbet af denne frist, bortfalder Sælgers tilbud automatisk. Sælgers tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra f.eks. en underleverandørs side.

1.2 Sælger forbeholder sig retten til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men Sælger garanterer i så fald som minimum en tilsvarende ydelse.

1.3 Køber kan alene påberåbe sig vilkårene i disse betingelser, eller i en eventuel individuel aftale mellem parterne. Oplysninger, som Sælger har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen. 1.4 En ordre er først bindende, når den er godkendt af Sælger med en ordrebekræftelse via mail, fax eller brev.

02. Priser og levering

2.1 Priser fremgår af Sælgers til enhver tid gældende prisliste eller af den fremsendte ordrebekræftelse.

2.2 Levering foregår ab fabrik. (Incoterms 2020).

2.3 Leveringstidspunktet anført i ordrebekræftelsen er alene vejledende, medmindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt har Sælger ret til tidsfristforlængelse i tilfælde af 1) Offentlige forbud eller påbud, som Sælger ikke kendte ved aftalens indgåelse, 2) Ved forsinkelse, som skyldes sælgers leverandør, medarbejdere, transportører eller øvrige tredjemænd, 3) Arbejdskonflikter, 4) Usædvanligt vejrlig eller 5) Force Majeure, jf. punkt 11.

2.4 De i tilbuddet anførte priser er ab fabrik (Incoterms 2020) og eksklusive omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, emballage, installation, moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Sælger kan justere priserne.

04. Betaling

4.1 Sælgers betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato medmindre andet er skriftlig aftalt.

4.2 Hvis Køber ikke betaler inden sidste rettidige betalingsdag, og skyldes forsinkelsen ikke Sælgers forhold, er Sælger berettiget til at beregne morarenter efter rentelovens regler.

05. Ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

5.1 Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter/gebyrer er betalt.

5.2 Sælger er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for Sælgers samlede omkostninger i forbindelse med aftalen.

06. Returnering, annullering og ændring af ordrer

6.1 Efter Sælger har fremsendt en ordrebekræftelse til Køber, har Køber ikke ret til at ændre eller annullere ordren.

6.2 Vælger Køber alligevel at annullere ordren, er Køber forpligtet til at erstatte Sælgers mistede fortjeneste.

6.3 Ønsker Køber at returnere en vare, skal den fremstå ubrugt i original emballage fra producenten og der påregnes et returneringsgebyr på 15%, såfremt Sælger skriftligt har accepterer returneringen.

6.4 Har Køber ændret eller på nogen måde modificeret varen, kan Køber ikke forvente at kunne returnere sin vare.

6.5 Køber skal altid skriftligt underrette Sælger vedr. returnering, annullering eller ændring af ordrer.

07. Undersøgelsespligt og reklamation

7.1 Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen af varerne, og altid inden varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre at de er uden mangler.

7.2 Hvis Køber i forbindelse med sin undersøgelse af varerne konstaterer, at der er mangler ved varerne, skal Køber straks give Sælger skriftlig besked om manglerne. Ved øvrige mangler, herunder skjulte mangler, som først viser sig på et senere tidspunkt, skal Køber reklamere skriftligt straks efter at Køber burde have opdaget manglen og senest 3 måneder efter levering har fundet sted.

7.3 Undlader Køber at underrette Sælger skriftligt straks efter, at Køber er blevet opmærksom på en mangel, kan Køber ikke senere gøre disse mangler gældende overfor Sælger.

7.4 Sælger frasiger sig ethvert ansvar 6 måneder efter levering har fundet sted.

7.5 Køber skal altid skriftligt underrette Sælger vedr. reklamation

08. Mangler

8.1 Ved rettidig reklamation over mangler i henhold til punkt 7, skal Sælger foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen.

8.2 Sælger har dog ikke afhjælpningspligt i de tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med Sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Sælgers skriftlige samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

8.3 Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Ligeledes er omkostninger ved montering og afmontering ikke omfattet af afhjælpningsretten.

8.4 Kan Køber selv udføre afhjælpningen på virksomhedens adresse, er Sælgers afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.

8.5 Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til Sælgers disposition medmindre andet er aftalt mellem parterne.

8.6 Sælger yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Sælgers afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 6 måneder efter levering til Køber.

09. Ansvarsbegrænsninger

9.1 Sælgers erstatningsansvar for mangler og/eller forsinkelse i enhver henseende, er begrænset til fakturaværdien af den eller de mangelfulde/forsinkede varer.

9.2 Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.

10. Produktansvar

10.1 Sælger er alene ansvarlig efter lov om produktansvar i det omfang loven ufravigeligt pålægger Sælger et sådant ansvar og i tilfælde hvor Sælgers ansvar ikke lovligt kan begrænses.

10.2 Sælger har intet ansvar for produktskader for erhvervstingsskader.

10.3 Såfremt Sælger, jf. ovenstående punkter, er ansvarlig for en produktskade, fordeles ansvaret mellem Køber og Sælger i henhold til graden af skyld i de situationer, hvor en del af skaden kan henføres til fejl begået af Køber.

10.4 I det omfang Sælger måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand for en produktskade, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs for det ansvar Sælger måtte blive pålagt og som er videregående end Sælgers ansvar i henhold til ovenstående bestemmelser

10.5 Sælger hæfter i intet tilfælde for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

11. Ansvarsfrihed – force majeure

11.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

11.2 Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, epidemi, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftsmidler, og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

11.3 Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal hurtigst muligt underrette den anden part om hvilken begivenhed, der er indtrådt, og hvornår det forventes at den ophører.

11.4 Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i pkt. 11.2 nævnte omstændigheder.

12. Afgørelse af tvister

12.1 Nærværende betingelser er underlagt dansk lov og værneting.

12.2 Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal forsøges løst gennem forhandling. Hvis det ikke på denne måde lykkes parterne at finde en mindelig løsning på tvisten, er enhver af parterne berettigede til at indbringe sagen retten på det sted, hvor Sælger har sit forretningsmæssige hjemsted.

12.3 I sager omkring produktansvar, jf. punkt 10, er Køber forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift som behandler erstatningskrav mod Sælger fra tredjemand i anledning af produkter leveret af sælger til tredjemand via køber.

Mød vores team af erfarne værktøjsmagere og rådgivere.

Et dedikeret hold af dygtige rådgivere, tekniske tegnere og værktøjsmagere står klar med den nyeste teknik til at designe, slibe og kvalitetstjekke alle tænkelige specialdele.

Vi tilbyder også bufferlager af specialdele

Hos NormTeknik har vi faciliteterne til at fungere som virksomhedens bufferlager med lynhurtig levering af de specialdele, I benytter mest. Op med fleksibilitet, ned med downtime.

Hos os er professionel sparring normen

Vi har mange leverandører, der kan levere både normdele og specialdele til jeres projekt. Hvilken kvalitet, der bedst gør jobbet, har vi selvfølgelig en klar holdning til, og den deler vi gerne, så bare spørg.

Ønsker du personlig sparring og rådgivning kan du kontakte os på:

+45 7456 0100

Mød vores team

Vi er også specialister i specialdele

Et dedikeret hold af dygtige rådgivere, tekniske tegnere og værktøjsmagere står klar med den nyeste teknik til at designe, slibe og kvalitetstjekke alle tænkelige specialdele.